koalicja opiekunów cmentarzy żydowskich w Polsce

שינויים לטובה בבית הקברות הישן בגליביצה

22/11/2021

בשבוע שעבר חלו שינויים רבים בבית הקברות היהודי הישן בגליביצה. תחילה נכנסה לבית הקברות חברת גינון מקצועית שניכשה את הקיסוס בחלקה הישנה ביותר של בית הקברות. אחר כך באו תלמידי הטכניקום אשר גירפו את הקיסוס וניקו את חלקת הילדים בבית הקברות. ביום ראשון, ה-21 בנובמבר 2021 , הצטרפו למבצע מתנדבים נוספים, אשר עקרו גידולי הפרא, סילקו את שאר הקיסוס ואספו כמות גדולה של אשפה.
מתאם המבצע ושומר בית הקברות, סברין בוטור, מספר שבמהלך העבודות, מתחת לשכבות עבות של קיסוס, התגלו חפצים מעניינים רבים. על כך אפשר לקרוא בדף הפייסבוק של בית הקברות הישן בגליביצה&#8211. אנא עקבו אחרי דף זה.
אנו מודים לכל מי שעסקו במלאכה.
במימון המבצע נעזרנו בתמיכת מכון החרות הלאומי–, המרכז לפיתוח החברה האזרחית במסגרת קרן יוזמות אזרחיות NOWEFIO שהוענקה לקרן מורשת התרבות למען פעילות הקואליציה של שומרי בתי הקברות היהודים.
תצלומים: Seweryn Bator