koalicja opiekunów cmentarzy żydowskich w Polsce

"התנדבות ביום חמישי" בבית הקברות היהודי בקטוביץ – גלריית תמונות

18/11/2021
בספטמבר 2021 במסגרת "התנדבות בימי חמישי בבית הקברות היהודי בקטוביץ נערכו ארבעה מבצעי ניקיון, שעליהם כבר כתבנו בעבר. הפעם אתם מוזמנים לצפות בצילומים הרבים שמנציחים את האירועים האלה.
החומר החזותי התאפשר הודות לתמיכה של מרכז החרות הלאומי – המרכז לפיתוח החברה האזרחית שהוענקה לקרן מורשת התרבות במסגרת תוכנית NOWEFIO
תצלומים: Marcin Nalepa